Strona główna
Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko- Pomorskiego PTG w dniu 06.09.2010

Zebranie odbyło się w Sali B budynku Zakładu Patomorfologii CM, UMK przy ulicy Skłodowskiej- Curie 9 w Bydgoszczy. Spotkanie przebiegało zgodnie z programem przesłanym do członków Towarzystwa i osób zainteresowanych drogą e-mailową. W zebraniu uczestniczyło 44 osoby.

Po przywitaniu zebranych, przewodnicząca Oddziału dr hab. med. Maria Kłopocka poinformowała o cyklicznym charakterze spotkań członków towarzystwa, przeważnie w pierwszy poniedziałek kwartału o godz. 18, z możliwymi odstępstwami od tej zasady, w przypadku łączonych spotkań z innymi towarzystwami, np. Pediatrycznym lub Chirurgicznym. Przewodnicząca spotkania zwróciła również uwagę na konieczność opłacania składek w terminie, aktualizacji listy członków Oddziału Towarzystwa oraz konieczności wyboru nowych delegatów Oddziału Towarzystwa na Walne Zgromadzenie Członków. Wobec braku wymaganej, 50% liczby obecnych członków Towarzystwa na początku spotkania, zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (§20, pkt. 6, §38, §39), wyznaczono drugi termin wyborów po zakończeniu części wykładowej.

Następnie dr n. med. Jacek Budzyński przedstawił wykład poglądowy na temat: „Migotanie przedsionków i inne arytmie a układ pokarmowy”.  W wystąpieniu w sposób ciekawy i przystępny przedstawił aspekty epidemiologiczne, patofizjologiczne, diagnostyczne i terapeutyczne anatomicznych i czynnościowych powiązań między funkcjonowaniem przewodu pokarmowego i układu sercowo- naczyniowego w kontekście występowania zaburzeń rytmu serca. Następnie dr Marcin Manerowski przedstawił: „Zasady postępowania u pacjentów leczonych preparatami przeciwpłytkowymi i przeciwkrzepliwymi przy wykonywaniu badan i zabiegów wysokiego ryzyka” oparty o aktualne zalecenia Grupy Roboczej ds. Standardów Amerykańskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej (ASGE). Podzielił zabiegi na stanowiące niskie i wysokie ryzyko powikłań krwotocznych, przedstawił stany o wysokim i niskim ryzyku powikłań zakrzepowo- zatorowych oraz zasady postępowania w poszczególnych sytuacjach klinicznych.

Po wykładzie dr Marcina Manerowskiego ponownie głos zabrał dr n. med. Jacek Budzyński, który omówił krótko zasady prewencji pierwotnej i wtórnej krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjentów przyjmujących leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe. Największą część wystąpienia zajęło jednak omówienie algorytmów postępowania w przypadku aktywnego krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjenta z wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowo- zatorowych, wymagającego stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (np. po ostrym zespole wieńcowym), potrójnej terapii przeciwzakrzepowej (podwójna terapia przeciwpłytkowa u pacjenta wymagającego stosowania doustnych antykoagulantów lub heparyn), bądź utrzymania terapeutycznego poziomu antykoagulacji z powodu niedawnego epizodu żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej, czy posiadania sztucznej zastawki serca. Wskazał na konieczność indywidualizacji postępowania w zależności od ryzyka nawrotu krwawienia ocenianego w skali Rockalla oraz prawdopodobieństwa wystąpienia epizodu zakrzepowo- zatorowego i jego skutków klinicznych, z czym wiąże się konieczność wczesnego, ponownego włączania terapii przeciwzakrzepowej.

Oba ostatnie wykłady wywołały burzliwą dyskusję, w której pytania do wykładowców zadawali m.in. dr n .med. Zbigniew Banaszkiewicz oraz dr n. med. Agnieszka Meder. Całość podsumowała dr hab. med. Maria Kłopocka.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do wyborów delegatów na walne Zgromadzenie Członków PTG w drugim terminie.  W wyborach uczestniczyło 12 członków PTG, których przynależność i opłacenie składek potwierdził skarbnik Oddziału, dr n.med. Grażyna Mierzwa. Powołano Komisję skrutacyjną w składzie dr. n.med. Grażyna Mierzwa oraz dr n.med. Jacek Budzyński. W trakcie zebrania zgłoszono dwóch kandydatów: dr hab. Marię Kłopocką i dr n. med. Zbigniewa Kulę. Pani doc. Kłopocka poinformowała także, że swoją kandydaturę w wyborach głosił także prof. dr hab. Maciej Świątkowski. Odbyło się głosowanie tajne, w którym poszczególni kandydaci uzyskali: Maria Kłopocka- 11 głosów, Zbigniew Kula- 8 głosów, Maciej Świątkowski- 5 głosów. Wobec możliwości zgłoszenia tylko dwóch delegatów przez Oddział Kujawsko- Pomorski PTG, reprezentantami naszego Oddziału PTG na spotkaniach Zarządu Głównego PTG i Walnym Zgromadzeniu Członków w ciągu najbliższych dwóch lat zostali wybrani: dr hab. med. Maria Kłopocka oraz dr n. med. Zbigniew Kula. W trakcie spotkania nie zgłoszono uwag do przebiegu wyborów.

Spotkanie zakończyło się drobnym poczęstunkiem przebiegającym w miłej atmosferze.
 
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Oddziału Kujawsko- Pomorskiego PTG w dniu 28.06.2010

W spotkaniu uczestniczyli dr hab. med. Maria Kłopocka- przewodnicząca, dr n. med. Grażyna Mierzwa, dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz, dr n. med. Zbigniew Kula, dr n. med. Wojciech Szczęsny, lek. med. Jacek Król oraz dr n. med. Jacek Budzyński. Na spotkaniu dokonano ostatecznie podziału obowiązków, funkcję skarbnika ponownie powierzono dr Grażynie Mierzwie, a rolę sekretarza dr Jackowi Budzyńskiemu.

W trakcie spotkania uzgodniono, że spotkania naukowo- szkoleniowe odbywać się będą regularnie, w miarę możliwości co kwartał, w pierwszy poniedziałek września, grudnia, marca i czerwca (tak więc pierwsze planujemy na 6 września około godziny 18). Dokładne informacje zostaną przekazane po ustaleniu miejsca zebrania i dokładnego programu. W trakcie każdego spotkania ma mieć miejsce poglądowa prezentacja ciekawego zagadnienia gastroenterologicznego oraz przedstawienie kilku ciekawych przypadków klinicznych z omówieniem. Zaplanowano wystąpienie do Bydgoskiej Izby Lekarskiej o prawo przyznawania punktów edukacyjnych.

Ustalono także konieczność zacieśnienia współpracy z Towarzystwem Chirurgów Polskich, Towarzystwem Internistów Polskich, Zakładem Medycyny Rodzinnej i lekarzami podstawowej opieki medycznej. Punktem wyjścia tej współpracy ma być prezentacja możliwości i zainteresowań diagnostyczno- terapeutycznych poszczególnych ośrodków gastroenterologicznych w regionie.

Planujemy również zorganizowanie w przyszłości wspólnych zebrań naukowo-szkoleniowych regionalnych oddziałów towarzystw.

Na spotkaniu podjęto również temat współpracy z sekcjami pielęgniarek i asystentów endoskopowych. Zarząd Oddziału będzie popierał i wspomagał kształcenie poprzez zapraszanie na wspólne zebrania, pomoc w uczestnictwie w konferencjach oraz wystąpienie do Izby Pielęgniarskiej o przyznanie punktów edukacyjnych za udział w konferencjach szkoleniowo-naukowych.

Postaramy się również o uaktualnienie listy adresów członków PTG, a ważne informacje będziemy starali się przekazywać także osobom spoza Towarzystwa, zainteresowanym tematyką gastroenterologiczną.

Chcielibyśmy również popierać i wspomagać rozwój zawodowy i naukowy lekarzy, poprzez opiniowanie, pomoc merytoryczną i, w miarę możliwości, finansową.

Prosimy o wszystkie uwagi i propozycje

 

Jacek Budzyński budz@cps.pl

Maria Kłopocka mariaklopocka@wp.pl

         Grażyna Mierzwa mierzwagrazyna@wp.pl
 
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO ODDZIAŁU KUJAWSKO - POMORSKIEGO PTG

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO ODDZIAŁU KUJAWSKO – POMORSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

Dnia 12.05. 2010 zgodnie z zaleceniem Zarządu Głównego PTG-E odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze kończące kadencję 2008/2009. Zebranie rozpoczął przewodniczący PTG O/ Kujawsko – Pomorskiego – doc Cezary Popławski, który przedstawił jego porządek. Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność zebrania w pierwszym terminie (wymagane kworum). Ustępujący Przewodniczący Oddziału PTG – doc Cezary Popławski podsumował merytorycznie działania Zarządu Oddziału za okres dwóch lat. Stwierdził, że mnogość imprez gastrologicznych na wysokim poziomie (co jest zjawiskiem pożądanym) organizowanym w kraju spowodował nieco mniejszą ilość spotkań Oddziału. Niewątpliwym sukcesem jest istnienie strony internetowej, a także działalność naukowa i organizacyjna członków Oddziału. Sprawozdanie finansowe za okres 2 - letniej kadencji przedstawiła dr Grażyna Mierzwa – skarbnik O/ Kujawsko – Pomorskiego, przedstawiając rozliczenia PIT CIT - 8 za 2008 i 2009 rok oraz bilans i rachunek zysków i strat za poszczególne lata. Ocenę sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił dr Dariusz Sosnowski. Komisja Rewizyjna zatwierdziła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za uprzednią kadencję i rekomendowała Walnemu Zebraniu udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Doc Popławski podziękował wszystkim, którzy pracowali na rzecz Oddziału w tej kadencji i wysunął kandydaturę dr Wojciecha Szczęsnego na prowadzącego zebranie wyborcze. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Prowadzący zebranie wyborcze dr Szczęsny wysunął kandydaturę dr Bartosza Romańczuka na protokołowanie przebiegu zebrania. Następnie przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału – 1 osoba wstrzymała się od głosu, pozostałe 22 głosowało za udzieleniem absolutorium.

Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w skałdzie: prof Mieczysława Czerwionka-Szaflarska i doc. Anna Szaflarska-Popławska (wszyscy za). Zgłoszono jednego kandydata na stanowisko przewodniczącego Oddziału: doc Maria Kłopocka. W wyniku tajnego głosowania (22 osoby za, 1 osoba przeciw) doc. Marię Kłopocką wybrano na to stanowisko. W międzyczasie na zebranie doszły dwie osoby. Podano kandydatury do Zarządu Oddziału i oddano 25 ważnych głosów:

 1. dr Szczęsny – 24 głosy
 2. dr Mierzwa – 23 głosy
 3. doc Popławski – 20 głosów
 4. dr Banaszkiewicz – 19 głosów
 5. dr Kula – 18 głosów
 6. dr Budzyński – 16 głosów
 7. dr Król - 11 głosów
 8. dr Romańczuk – 8 głosów
 9. dr Gąsiorowska – 6 głosów

Do Zarządu weszły zatem następujące osoby: dr Wojciech Szczęsny, dr Grażyna Mierzwa, doc Cezary Popławski, dr Zbigniew Banaszkiewicz, dr Zbigniew Kula i dr Jacek Budzyński. Następnym punktem były wybory Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono nazwiska 4 kandydatów. Oddano 25 ważnych głosów. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

 1. dr Sosnowski – 24 głosy
 2. dr Gąsiorowska – 19 głosów
 3. dr Król – 17 głosów
 4. dr Romańczuk – 13 głosów 
Do Komisji Rewizyjnej weszli: dr Dariusz Sosnowski, dr Joanna Gąsiorowska i dr Jacek Król. Przewodniczącym komisji został dr Dariusz Sosnowski.
 
W związku z nadchodzącym XIV Kongresem PTG-E w Szczecinie dokonano wyboru delegatów na Walne Zebranie. Zgłoszono 2 kandydatury, które uzyskały następującą liczbę głosów:
 1. prof Świątkowski – 25 głosów
 2. dr Parzęcka – 25 głosów.
Będą on reprezentować nasz Oddział na Walnym Zebraniu PTG-E.
Na tym zakończono zebranie a wybrani członkowie Zarządu spotkali się na pierwszym posiedzeniu w celu jego ukonstytuowania. Nowy Zarząd przedstawia się następująco:
Przewodniczący: doc Maria Kłopocka
Zastępca Przewodniczącego: doc Cezary Popławski
Sekretarz: dr Zbigniew Banaszkiewicz
Skarbnik: dr Grażyna Mierzwa
Członkowie: dr Wojciech Szczęsny, dr Zbigniew Kula i dr Jacek Budzyński.
 
II Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne

5.12.2009 w Operze Nova w Bydgoszczy odbyło się kolejne niezwykle ciekawe spotkanie o tematyce związanej z chorobami przewodu pokarmowego.

Czytaj całość…
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 57 - 60 z 60