Strona główna
Powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK została powołana na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie nowej specjalizacji lekarskiej. gastroenterologii dziecięcej podczas XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który odbył się w Krakowie, w dniach 20-22.06 2013

Gratulujemy!!!
 
Sprawozdanie z zebrania naukowo-szkoleniowego

W dniu 13 maja 2013 odbyło się kolejne spotkanie naukowo-szkoleniowe Oddziału.

Wiodącym tematem była aktualna klasyfikacja oraz zasady rozpoznawania choroby trzewnej. Temat ten przedstawiła w sposób kompleksowy dr hab. nauk med. Anna Szaflarska-Popławska, profesor UMK. Po kolejnym wystąpieniu, dotyczącym przykładów manifestacji choroby u osób dorosłych rozpoczęła się dyskusja, w której dominował problem późnego rozpoznania choroby, zwłaszcza w populacji osób dorosłych z objawami pozajelitowymi. Komentarz podsumowujący głosy w dyskusji wygłosiła Profesor dr hab. nauk med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, autorytet w tej dziedzinie.

W kolejnej części zebrania dr nauk med. Zbigniew Kula przedstawił zasady diagnostyki i terapii raka przełyku z uwzględnieniem możliwości leczenia endoskopowego wczesnych postaci choroby. Zaprezentował własne przypadki chorych leczonych metodą endoskopowej dysekcji podśluzówkowej.

W podsumowaniu stwierdzono, że oba tematy wymagają kontynuacji na kolejnych spotkaniach szkoleniowych.

Dr Zbigniew Kula zaproponował, żeby w trakcie każdego zebrania przedstawiać przypadki z zakresu onkologii gastroenterologicznej. Pomysł został zaakceptowany przez zebranych.

Prosimy o przygotowywanie krótkich prezentacji ciekawych przypadków .

 

                     w imieniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E

                     Przewodnicząca

                         Dr hab. nauk med. Maria Kłopocka
 
Zebranie - 13 maja 2013 r.

W dniu 13.05.2013 o godzinie 18 w Sali 309 w budynku Patomorfologii, przy ulicy Skłodowskiej-Curie odbędzie się wspólne zebranie naukowo-szkoleniowe Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Internistów  Polskich. Wiodącym tematem zebrania będzie choroba trzewna, podstawy jej rozpoznawania oraz manifestacje kliniczne w grupie dorosłych pacjentów. Drugi temat dotyczy raka przełyku oraz nowych możliwości endoskopowego leczenia wczesnych postaci tego nowotworu. Wybrane zagadnienia wydają się ciekawe i zostały zaproponowane przez lekarzy internistów kierujących pacjentów do specjalistycznych ośrodków  gastroenterologicznych. W trakcie zebrania możliwa będzie wymiana poglądów, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy lekarzami chorób wewnętrznych i specjalistami zajmującymi się gastroenterologią.

Do udziału w zebraniu serdecznie zapraszają członkowie Zarządów obu towarzystw naukowych

                        W imieniu Zarządów

                        Profesor dr. hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska i

                        Dr. hab. n. med. Maria Kłopocka

 

Program zebrania:

 1. Dr. hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, Profesor UMK: Diagnostyka celiakii
 2. Dr. n. med. Grażyna Mierzwa: Manifestacje choroby trzewnej u pacjentów dorosłych
 3. Dr. n. med. Zbigniew Kula: Rak przełyku - diagnostyka, endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa wczesnego raka przełyku
 
I Kujawsko-Pomorskie Dni Chirurgii Cytoredukcyjnej "Wykorzystaj Szansę"
W imieniu organizatorów interdyscyplinarnego spotkania przekazuję informację i serdeczne zaproszenie do udziału w konferencji. Poniżej tekst zaproszenia, które można również przeczytać, jak również zapoznać się ze szczegółowym programem umieszczonym na stronie internetowej CO .
 
Szanowni Państwo
Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr n. med. Zbigniew Pawłowicz
zaprasza na
 
I Kujawsko-Pomorskie Dni Chirurgii Cytoredukcyjnej "Wykorzystaj Szansę",
 
które odbędą się w dniach 14 i 15 marca 2013 roku. Interdyscyplinarne spotkanie poświęcone zostanie problemom terapeutycznym dotyczącym wodobrzusza i leczenia zaawansowanych nowotworów złośliwych narządu rodnego oraz przewodu pokarmowego. Dyskusja toczyć się będzie wokół następujących zagadnień:
 
1. Perspektywy wielonarządowej cytoredukcji (pierwotnej i wtórnej).
2. Okołooperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC).
 
Celem spotkania jest integracja zainteresowanych tym problemem lekarzy, usprawnienie komunikacji pomiędzy lekarzami internistami, gastroenterologami, chirurgami i ginekologami z naszego regionu. 14 marca będzie można wziąć udział w zabiegach operacyjnych, które przeprowadzą doświadczeni chirurdzy, a komentować będą zaproszeni goście: prof. Marcello Deraco i prof. Jean Marc Classe.
 
Osoby zainteresowane udziałem w zabiegach, mogą rejestrować się pod numerem tel. 52 374 33 94 (sekretariat Oddziału Ginekologii Onkologicznej). Natomiast 15 marca zaplanowano wykłady i prezentacje doświadczeń ośrodków, które zajmują się chirurgią cytoredukcyjną i chemioterapią dootrzewnową (wstęp wolny). Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 
Serdecznie pozdrawiam w imieniu Zarządu PTG-E
Maria Kłopocka
 
Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG - 10.12.2012r.
Bydgoszcz, 2012-12-12


Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
które odbyło się dnia 10.12.2012r.

Program zebrania przewidywał:

1/ część naukową

2/ wybór Przewodniczącego Zebrania , Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta zebrania

3/ sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej

4/ dyskusja/wolne wnioski

5/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego

6/ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału

7/ wybory ( Przewodniczącego, członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej)

8/ wybór delegatów naszego Oddziału PTG-E na lata 2012- 2014

9/ wolne wnioski

Głos zabrała Przewodnicząca Oddziału Kujawsko - Pomorskiego PTG-E- dr hab. n.med. Maria Kłopocka, która powitała wszystkich przybyłych, przedstawiła plan zebrania i zapowiedziała część naukową .

Udzieliła głosu dr Marcinowi Manerowskiemu, który w sposób interesujący i przystępny przedstawił aktualne zalecenia Grupy Roboczej PTG-E dotyczące sposobu postępowania u pacjentów po polipektomii w jelicie grubym.

Po części naukowej zgodnie z porządkiem obrad rozpoczęto część sprawozdawczo-wyborczą.

Przewodnicząca zaproponowała na prowadzącego zebranie - dr Wojciecha Szczęsnego, jego kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Dr Szczęsny, zaproponował z kolei na protokolanta zebrania - dr Grażynę Mierzwa.

Następnym punktem zebrania było wybranie Komisji Skrutacyjnej; zaproponowano dr Elżbietę Ślifierz- Piotrowską oraz dr Piotra Sikorskiego- kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie i Komisja rozpoczęła pracę.

Doc. Kłopocka przedstawiła sprawozdanie z 2-letniej działalności Zarządu; określiła ilość i charakter spotkań członków Towarzystwa, szkolenie młodych lekarzy- gastrologów w Czechach, organizację kursu endoskopowego dla 35 pielęgniarek z regionu, pozyskiwanie funduszy dla Towarzystwa, płatność składek naszych członków oraz przekazała relację z wyborów do Zarządu Głównego PTG i nowe władze Zarządu Głównego z nowym Przewodniczącym- prof. Andrzejem Dąbrowskim.

Dr Jacek Król odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w którym ustosunkowano się do sprawozdania Przewodniczącej Oddziału, jak również dokładnie przeanalizowano sprawozdanie skarbnika Oddziału ( zysk, straty, rozliczenie PIT-8). Następnie przystąpiono do dyskusji:

 • Głos zabrała prof. Czerwionka- Szaflarska, która zwróciła uwagę ustępującemu Zarządowi Oddziału na: nieprawidłowy dobór prelegentów do prezentacji pewnych zagadnień na zebraniach naukowych, brak oficjalnych pism przypominających o niezapłaconych składkach oraz na fakt, że niektórzy członkowie oddziału nie otrzymują zawiadomień o zebraniach drogą e-mailową.

 • Z kolei prof. Popławski zadał pytanie kiedy w Komisji Rewizyjnej uzupełniono skład osobowy oraz zwrócił uwagę, że nie otrzymuje informacji e-mailowych o aktualnych zebraniach towarzystwa.

Dr Kłopocka wyjaśniła sporne kwestie, okazała listę adresów e-mailowych, pod które wysyłano zawiadomienia pocztą e-mailową. Natomiast skarbnik wyjaśnił, że skreślanie członków nie leży w kompetencji skarbnika, podaje jedynie aktualną listę „aktywnych” członków ( tych, którzy na bieżąco regulują składki członkowskie) do Zarządu Głównego PTG.

Dr Banaszkiewicz zabrał głos apelując, żeby wysyłanie zawiadomień pocztą elektroniczną było wysyłane za potwierdzeniem, a dr Szczęsny wysunął wniosek , żeby nowy Zarząd Oddziału spotkał się z administratorem strony i wyjaśnił sprawę potwierdzania wysłania zawiadomień , jednocześnie zaapelował o uaktywnienie pediatrów w pracy Oddziału.

Przewodniczący zebrania ogłosił, że zgodnie ze statutem jest odpowiednia ilość członków, aby odbyć głosowanie. Rozpoczęło się głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału. Komisja Rewizyjna ogłosiła: za udzieleniem absolutorium było -19 głosów, przeciw -0 , wstrzymujące się – 2 głosy, w związku z tym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG.

Następnie odbył się wybór nowego Przewodniczącego Oddziału. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów; Dr Mierzwa zgłosiła kandydaturę doc. M. Kłopockiej , która okazała się jedyną kandydaturą. Wyniki głosowania podała Komisja Rewizyjna; ważne 22 głosy, za-19, przeciw 3, Przewodniczącą Oddziału została na kolejną kadencję doc. M. Kłopocka.

Następnie przystąpiono do podawania kandydatur do Zarządu Oddziału oraz do głosowania. Podano nazwiska 10 kandydatów, a Komisja Rewizyjna ogłosiła wyniki przedstawiając kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów ( 6 osób „wchodzących do Zarządu”);

1/dr Zbigniew Banaszkiewicz- 20 głosów, 2/dr hab. Jacek Budzyński- 19 głosów, 3/dr Grażyna Mierzwa – 18 głosów, 4/dr Zbigniew Kula- 16 głosów,5/ dr hab. Anna Szaflarska-Popławska- 13 głosów, 6/dr Monika Parzęcka- 11 głosów.

Przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej; zaproponowano , żeby pozostał poprzedni skład Komisji Rewizyjnej, co przegłosowano zdecydowana większością głosów ( 1 osoba wstrzymała się od głosu).

Tak więc w nowej kadencji Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie: dr Jacek Król- Przewodniczący, dr Joanna Gąsiorowska i dr Piotr Sikorski- członkowie

Zgodnie z zaplanowanym programem przystąpiono do wyboru delegatów naszego Oddziału na kadencję w latach 2012-2014. Podano 3 kandydatury, które otrzymały następującą ilość głosów ; doc Maria Kłopocka-17 głosów, doc. Anna Szaflarska- Popławska- 10 głosów i dr Zbigniew Kula- 12 głosów. Delegatami zostali doc. M. Kłopocka i dr Z. Kula .

Prowadzący zebranie – dr Szczęsny zaapelował o wolne wnioski( nie zgłoszono) i zakończył zebranie.

Nowa Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego – doc Kłopocka zaprosiła na świąteczne zebranie naukowe organizowane w Toruniu wspólnie z Bydgosko-Toruńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w dniu 15.12.2012r. oraz zaprosiła obecnych nowych członków oddziału do pozostania celem ukonstytuowania się Zarządu.

Nowy Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii na lata 2012-2014 przedstawia się następująco:

Przewodnicząca Oddziału; dr hab. n. med. Maria Kłopocka

Vice –przewodniczący ; dr Zbigniew Banaszkiewicz

Sekretarz: dr Monika Parzęcka

Skarbnik: dr Grażyna Mierzwa

Członkowie: dr hab. n. med. Jacek Budzyński, dr. Zbigniew Kula , dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, profesor UMK

Komisja Rewizyjna: przewodniczący ; dr Jacek Król, członkowie; dr Joanna Gąsiorowska, dr Piotr Sikorski


Protokołowała

Dr n. med. Grażyna Mierzwa

 
Zebranie PTG-E - 15 grudnia 2012

Bydgoszcz 26.11.2012

 

Szanowni Państwo

         Zgodnie z wcześniejszą informacją przesyłamy zaproszenie na wspólne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

         Zebranie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2012 (sobota) o godzinie 10:00 w Sali Kolumnowej TNT, Toruń ul. Wysoka 16.   

 

Program:

 1. Polski konsensus leczenia raka żołądka
  Prof. dr hab. n. med.
  Grzegorz Wallner – II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 2. Zakrzepica żył trzewnych- niedoceniany problem kliniczny
  Dr hab. n. Jacek Budzyński- Oddział Kliniczny Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.

 3. Diagnostyka genetyczna hemochromatozy wrodzonej- wystąpienie przedstawiciela firmy farmaceutycznej

 

Po zebraniu, podobnie jak w roku ubiegłym, zapraszamy na wspólne spotkanie w przedświątecznym nastroju

 

W imieniu Zarządu Oddziału

Przewodnicząca

dr hab. n. med Maria Kłopocka

 

Raz jeszcze przypominamy tym, którzy tego nie uczynili, że składkę członkowską (100 zł) na rok 2013 trzeba wpłacić do końca listopada 2012. Numer konta znajduje się na naszej stronie internetowej: www.gastrologia.bydgoszcz.pl.

 
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTG-E

Bydgoszcz 05.11.2012

 

 Szanowni Państwo

              Z dniem odbycia Walnego Zjazdu Delegatów PTG-E w dniu 5.10.2012 upłynęła kadencja władz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E.

    Termin Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału wyznaczono na 10.12.2012. Zebranie odbędzie się w salce dydaktycznej Oddziału Chirurgii (Szpital Uniwersytecki im dr. J. Biziela, III Pietro) o godzinie 19.

Porządek obrad:

 1. Zasady postępowania u pacjentów po polipektomii - dr. Marcin Manerowski
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału oraz Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 5. Dyskusja
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału
 9. Wybór członków Zarządu Oddziału
 10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 11. Wybór delegatów Oddziału PTG-E na lata 2012-2014
 12. Wolne wnioski

 

Zarząd przypomina, że składkę członkowską (100 zł) na rok 2013 trzeba wpłacić do końca listopada 2012. Numer konta znajduje się na naszej stronie internetowej: www.gastrologia.bydgoszcz.pl.

W grudniu planujemy jeszcze jedno, świąteczne zebranie naukowe wspólnie z Oddziałem Towarzystwa Chirurgów Polskich w Toruniu. Dokładny termin zostanie Państwu przekazany (prawdopodobnie 15 grudnia)

Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E

dr hab. n. med. Maria Kłopocka

 
Kurs dla pielęgniarek i asystentów endoskopowych

Dzięki staraniom i zaangażowaniu członków PTG-E oraz Sekcji Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych udało się zorganizować ponownie, po kilku latach przerwy, kurs dla pielęgniarek i asystentów endoskopowych. Zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego rodzaju kurs było bardzo duże, gdyż zgłosiło się 35 uczestników. Kierownikiem kursu była mgr Teresa Jakubiak. Zakończenie kursu planowane jest na 21 kwietnia.

W zależności od potrzeb i informacji spływających od Państwa możemy podobne kursy organizować w przyszłości. Planujemy również kursy doskonalące z endoskopii w formie warsztatów, licząc na wsparcie firm farmaceutycznych i sprzętu endoskopowego.

 
Nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

W dniu 16.12.2012 na zebraniu Oddziału PTG-E podjęto uchwałę dotyczącą Komisji Rewizyjnej.

Zmarł nasz kolega, Dariusz Sosnowski, który był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Nowym przewodniczącym został wybrany dr Jacek Król, a do składu Komisji powołano dr Piotra Sikorskiego.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 43 - 56 z 65