Strona główna
Nowy Zarząd 2015

Bydgoszcz, 13.02.2015


W dniu 13 lutego 2015 roku w Centrum Endoskopii Zabiegowej Szpitala Uniwersyteckiego im dr. J. Biziela odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w trakcie którego ukonstytuował się nowy zarząd w składzie:

Przewodniczący: dr n. med. Zbigniew Kula

Zastępca Przewodniczącego: dr hab. n. med. Maria Kłopocka

Sekretarz: dr hab. n. med. Jacek Budzyński

Skarbnik: dr n. med. Grażyna Mierzwa

Członkowie: dr n. med. Grażyna Bała, dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz, dr n. med. Czesław Świątczak

Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca: dr n. med. Agnieszka Meder,

Członkowie: dr Maciej Kowalski, dr n. med. Andrzej Kuźmiński

 
Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E w latach 2012-2014

Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E w latach 2012-2014.

Z dniem odbycia Walnego Zjazdu Delegatów PTG-E w dniu 26.09.2014 upłynęła kadencja władz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E.

Zarząd pracował w składzie:

Maria Kłopocka- Przewodnicząca

Zbigniew Banaszkiewicz- Zastępca Przewodniczącego

Monika Parzęcka – Sekretarz

Grażyna Mierzwa- Skarbnik

Anna Szaflarska-Popławska, Jacek Budzyński, Zbigniew Kula- Członkowie

Komisja Rewizyjna w składzie: Jacek Król- Przewodniczący, Joanna Gąsiorowska, Piotr Sikorski- Członkowie

Na koniec roku 2013 Oddział liczył 46 członków (osoby, które uregulowały składki)

W czasie kadencji zorganizowano kilka spotkań naukowo szkoleniowych. Większość zebrań miała charakter wielospecjalistyczny, były organizowane we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich oraz przede wszystkim z Polskim Towarzystwem Chirurgicznym:

 1. W grudniu 2012 w Toruniu odbyło się zebranie poświęcone dwu zagadnieniom: Polskiemu konsensusowi leczenia raka żołądka oraz zakrzepicy żył trzewnych

 2. Marzec 2013 I Kujawsko-Pomorskie Dni Chirurgii Cytoredukcyjnej

 3. Kwiecień 2014 Zastosowanie mesalazyny w chorobach zapalnych jelit

 4. Maj 2013 zebranie dotyczące nowości w diagnostyce choroby trzewnej oraz możliwości endoskopowego leczenia wczesnych postaci raka przełyku.

 5. Październik 2013 - braliśmy udział w zebraniu zorganizowanym z okazji 20 rocznicy powstania Poradni Stomijnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy

W grudniu 2013 roku odbyły się kolejne, IV Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne. Następna konferencja z tego cyklu jest zaplanowana na 5 grudnia 2015 roku.

Członkowie oddziału aktywnie uczestniczyli zarówno w różnych sesjach wykładowych, jak również, co bardzo istotne, w sesji plakatowej w trakcie XVI Kongresu PTG-E we Wrocławiu, we wrześniu tego roku.

Ostatnia kadencja to również aktywizacja wielospecjalistycznej współpracy zawodowej i naukowej. Osoby z kręgu działania naszego Oddziału brały udział w opracowaniu wytycznych postępowania pielęgniarskiego, a właściwie wielospecjalistycznego w chorobach zapalnych jelit.

Wytyczne zostały opublikowane w Przeglądzie Gastroenterologicznym, są również dostępne w polskiej wersji językowej. Spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem , także środowiska lekarskiego w trakcie Kongresu Gastroenterologii oraz w trakcie Postępów w Gastroenterologii, konferencji, która odbyła się w ostatnim tygodniu w Poznaniu.

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PTG-E w trakcie Kongresu we Wrocławiu został wybrany nowy Zarząd Towarzystwa. Przewodniczącym na kolejną kadencję został Profesor Andrzej Dąbrowski. W skład Zarządu weszli również: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła – Vice Prezes, Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska- Vice Prezes, Dr n. med. Tomasz Marek – Sekretarz Generalny, Dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska – Skarbnik, Prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik, Dr n. med. Hubert Bołdys, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski, Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Dr hab. n. med. Maria Kłopocka, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach, Dr hab. n. med. Agata Mulak, Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława, Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska, Prof. dr hab. n. med. Marian Smoczyński, Prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska. Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi, Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz,
Dr n. med. Marek Pazurek

Wśród zgłoszonych postulatów: zamieszczanie wszystkich wytycznych oraz innych materiałów dydaktycznych na stronie Towarzystwa

Ustalenie zasad uczestnictwa w kongresach i konferencjach organizowanych pod patronatem PTG dla osób nie będących lekarzami (nauki podstawowe, doktoranci, także studenci zgłaszający prace)na preferencyjnych zasadach finansowych.

 
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E
Bydgoszcz, 08.12.2014

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E, które odbyło się dnia 08.12.2014.

Porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału oraz Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej

 • Przewodniczący: Piotr Sikorski

 • Sekretarz: Jacek Frasz

 • Komisja Mandatowa: Jacek Budzyński, Jacek Król

 • Komisja Skrutacyjna: Jacek Król- Przewodniczący, Jacek Budzyński, Arkadiusz Lewna

Obecne na zebraniu 22 osoby (w tym 3 upoważnienia), co stanowi 50%+1 członków Oddziału

 1. Sprawozdanie z pracy ustępującego Zarządu Oddziału PTG-E za lata 2012-2014 przedstawiła Przewodnicząca, Maria Kłopocka.

 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący, Jacek Król

 3. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Oddziału, Grażyna Mierzwa

 4. Po dyskusji dokonano zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi ( 20 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciwnych)

 5. Wybór Przewodniczącego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E na nową kadencję: podano jedną kandydaturę- Zbigniew Kula (22 głosy za, 0 wstrzymujących się i przeciwnych)

 6. Wybór członków Zarządu Oddziału: podano następujące kandydatury- Maria Kłopocka, Czesław Świątczak, Zbigniew Banaszkiewicz, Grażyna Mierzwa, Maciej Kowalski, Jacek Budzyński, Monika Parzęcka, Agnieszka Meder, Grażyna Bała, Andrzej Kuźmiński. W czasie głosowania oddano 21 głosów ważnych (122 głosy osobowe).

Do Zarządu weszli: Maria Kłopocka i Grażyna Mierzwa (po 21 głosów), Czesław Świątczak (17 głosów), Zbigniew Banaszkiewicz oraz Jacek Budzyński (po 16 głosów) i Grażyna Bała (8 głosów). Taką samą liczbę (8 głosów) uzyskała Agnieszka Meder, która zrezygnowała z członkostwa w Zarządzie i wyraziła chęć pracy w Komisji Rewizyjnej

 1. Do Komisji Rewizyjnej wybrano jednogłośnie: Agnieszkę Meder (Przewodnicząca), Macieja Kowalskiego i Andrzeja KuźmińskiegoUstępująca Przewodnicząca

Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E

Maria Kłopocka

 
Walne Zebranie Członków Oddziału
Koleżanki i Koledzy

Kończy się kadencja obecnego Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E.

Termin Walnego Zebrania Członków Oddziału, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zaplanowano na godziny wieczorne, aby jak największa liczba osób mogła wziąć w nim udział.

Serdecznie zapraszam!

Przypominam również o konieczności opłacenia składek członkowskich na rok 2015.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.


Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Maria Kłopocka
 
XVI Kongres PTG-E - Wrocław 25-27 września 2014
Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zapraszam do udziału w XVI Kongresie PTG-E, który odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 25-27 września 2014.

W czasie trwania Kongresu odbędzie się Walne Zebranie Delegatów PTG-E. Nasz Oddziałał reprezentować będą Maria Kłopocka i Zbigniew Kula. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adresy mailowe:

mariaklopocka@wp.pl

zbigniew.kula@co.bydgoszcz.pl

Pod koniec października planujemy zorganizowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego; dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie.

Część naukowa zebrania będzie poświęcona przedstawieniu ciekawych przypadków klinicznych. Bardzo prosimy o przesyłanie propozycji. w imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E


Maria Kłopocka
 
Zapraszamy na spotkanie - Zastosowanie mesalazyny w chorobach zapalnych jelit
Koleżanki i Koledzy

W imieniu zarządów trzech towarzystw naukowych naszego regionu serdecznie zapraszamy na wspólne warsztaty. Gościem Specjalnym będzie znany wszystkim doskonale Pan Profesor Witold Bartnik, autorytet w dziedzinie gastroenterologii. który z powodu warunków atmosferycznych nie mógł przyjechać na IV Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne, 7 grudnia 2013.

Zaplanowaliśmy więc inną, warsztatową formę spotkania naukowo-szkoleniowego. Sądzimy, że wykład Pana Profesora będzie wstępem do szerokiej dyskusji na temat optymalnego leczenia pacjentów z chorobami zapalnymi jelit.

W uzupełnieniu do wykładu głównego zaplanowaliśmy krótkie prezentacje dotyczące niektórych, często popełnianych błędów w diagnostyce oraz postępów w leczeniu laparoskopowym chorób zapalnych jelit. Zebranie odbędzie się 25 kwietnia o godz 16:45 w restauracji Telimena w Bydgoszczy przy ul Fordońskiej 15.

Członków Zarządu Oddziału PTG-E proszę o przybycie na godzinę 16:15

Następne zebranie Oddziału będzie poświęcone przedstawieniu ciekawych przypadków klinicznych.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: mariaklopocka@wp.pl


Zapraszamy również do udziału w Kongresie PTG-E, który odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 25-27 września 2014. Zarząd Główny PTG-E przedłużył termin nadsyłania doniesień plakatowych do dnia 5 maja. Ustanowiono 10 nagród dla autorów wybranych, najlepszych prac oraz 10 grantów podróżnych dla autorów do 35 roku życia. Prosimy o przekazanie informacji w swoim środowisku, także osobom, które nie są członkami PTG-E.


W imieniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E

 

Przewodnicząca

Maria Kłopocka

 
Składki
Szanowni Państwo!

Przypominamy jeszcze raz członkom Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E, którzy do tej pory nie opłacili składki na rok 2014, że termin odprowadzenia opłaty oraz aktualnej listy aktywnych członków Towarzystwa do Zarządu Głównego mija z dniem 31 stycznia 2013.

Wszelkie informacje szczegółowe znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gastrologia.bydgoszcz.pl


Zarząd

Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E

 
IV Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroeneterologii

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych, już IV Kujawsko-Pomorskich Dniach Gastroenterologii. Jest to najważniejsza w naszym regionie konferencja, w trakcie której będziemy mieli okazję wysłuchać wykładów prezentowanych przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin gastroenterologii. Inicjatorką organizacji cyklicznych Kujawsko-Pomorskich Dni Gastroenterologii jest Pani Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska.

Szczegółowy program tegorocznej konferencji, która odbędzie się 7 grudnia w hotelu Słoneczny Młyn można zobaczyć na stronie www.symposion.pl

Zapraszamy!

Organizatorzy konferencji oraz

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa GastroenterologiiZachęcam również do zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na stronie Zarządu PTG-E : www.ptg-e.org.pl oraz na stronie naszego oddziału: www.gastrologia.bydgoszcz.pl

Przypominam również o konieczności opłacenia rocznej składki członkowskiej na rok 2014, termin mija z końcem listopada. Na stronie naszego oddziału zamieszczony jest nr konta bankowego, na który należy wpłacać składkę w wysokości 100 złotych. Można tam również pobrać druk deklaracji członkowskiej (dotyczy osób, które zamierzają zapisać się do PTG-E)

Przewodnicząca

Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTG-E

Maria Kłopocka

 
Zebranie - 10 października 2013

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w kolejnym zebraniu Oddziału PTG-E przygotowanym przez kolegów z Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CM UMK ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bygoszczy

Zebranie odbędzie się w innym terminie niż zwykle, mianowicie w dniu 10 października o godz 11: 30 w budynku Patomorfologii przy ulicy Skłodowskiej-Curie 9, sala 309.

Okazją do organizacji zebrania jest dwudziesta rocznica powstania Poradni Stomijnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Szczególna rolę w opiece nad pacjentami odgrywa personel pielęgniarski. Doświadczenie i pomoc ze strony zespołu pielęgniarsko-lekarskiego pozwala pacjentom na powrót do normalnego funkcjonowania zawodowego i społecznego.

Jest również okazja, żeby przedstawić działalność Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, które powstało w 1987 r. Obecnie posiada 20 oddziałów regionalnych i kilka klubów w całej Polsce. Organizacja jest stowarzyszona w Europejskim (EOA) oraz Światowym Stowarzyszeniu Stomijnym (IOA). Od wielu lat prężnie działa Oddział Bydgoski POL-ILKO.

Zapraszamy

w imieniu Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG-E

Przewodnicząca dr hab. nauk med. Maria Kłopocka

W załączeniu program zebrania

 

 

 

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 29 - 42 z 60