Strona główna arrow Zebrania i wydarzenia
Sprawozdanie z zebrania Oddziału Kujawsko- Pomorskiego PTG w dniu 06.09.2010

Zebranie odbyło się w Sali B budynku Zakładu Patomorfologii CM, UMK przy ulicy Skłodowskiej- Curie 9 w Bydgoszczy. Spotkanie przebiegało zgodnie z programem przesłanym do członków Towarzystwa i osób zainteresowanych drogą e-mailową. W zebraniu uczestniczyło 44 osoby.

Po przywitaniu zebranych, przewodnicząca Oddziału dr hab. med. Maria Kłopocka poinformowała o cyklicznym charakterze spotkań członków towarzystwa, przeważnie w pierwszy poniedziałek kwartału o godz. 18, z możliwymi odstępstwami od tej zasady, w przypadku łączonych spotkań z innymi towarzystwami, np. Pediatrycznym lub Chirurgicznym. Przewodnicząca spotkania zwróciła również uwagę na konieczność opłacania składek w terminie, aktualizacji listy członków Oddziału Towarzystwa oraz konieczności wyboru nowych delegatów Oddziału Towarzystwa na Walne Zgromadzenie Członków. Wobec braku wymaganej, 50% liczby obecnych członków Towarzystwa na początku spotkania, zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (§20, pkt. 6, §38, §39), wyznaczono drugi termin wyborów po zakończeniu części wykładowej.

Następnie dr n. med. Jacek Budzyński przedstawił wykład poglądowy na temat: „Migotanie przedsionków i inne arytmie a układ pokarmowy”.  W wystąpieniu w sposób ciekawy i przystępny przedstawił aspekty epidemiologiczne, patofizjologiczne, diagnostyczne i terapeutyczne anatomicznych i czynnościowych powiązań między funkcjonowaniem przewodu pokarmowego i układu sercowo- naczyniowego w kontekście występowania zaburzeń rytmu serca. Następnie dr Marcin Manerowski przedstawił: „Zasady postępowania u pacjentów leczonych preparatami przeciwpłytkowymi i przeciwkrzepliwymi przy wykonywaniu badan i zabiegów wysokiego ryzyka” oparty o aktualne zalecenia Grupy Roboczej ds. Standardów Amerykańskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej (ASGE). Podzielił zabiegi na stanowiące niskie i wysokie ryzyko powikłań krwotocznych, przedstawił stany o wysokim i niskim ryzyku powikłań zakrzepowo- zatorowych oraz zasady postępowania w poszczególnych sytuacjach klinicznych.

Po wykładzie dr Marcina Manerowskiego ponownie głos zabrał dr n. med. Jacek Budzyński, który omówił krótko zasady prewencji pierwotnej i wtórnej krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjentów przyjmujących leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe. Największą część wystąpienia zajęło jednak omówienie algorytmów postępowania w przypadku aktywnego krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjenta z wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowo- zatorowych, wymagającego stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (np. po ostrym zespole wieńcowym), potrójnej terapii przeciwzakrzepowej (podwójna terapia przeciwpłytkowa u pacjenta wymagającego stosowania doustnych antykoagulantów lub heparyn), bądź utrzymania terapeutycznego poziomu antykoagulacji z powodu niedawnego epizodu żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej, czy posiadania sztucznej zastawki serca. Wskazał na konieczność indywidualizacji postępowania w zależności od ryzyka nawrotu krwawienia ocenianego w skali Rockalla oraz prawdopodobieństwa wystąpienia epizodu zakrzepowo- zatorowego i jego skutków klinicznych, z czym wiąże się konieczność wczesnego, ponownego włączania terapii przeciwzakrzepowej.

Oba ostatnie wykłady wywołały burzliwą dyskusję, w której pytania do wykładowców zadawali m.in. dr n .med. Zbigniew Banaszkiewicz oraz dr n. med. Agnieszka Meder. Całość podsumowała dr hab. med. Maria Kłopocka.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do wyborów delegatów na walne Zgromadzenie Członków PTG w drugim terminie.  W wyborach uczestniczyło 12 członków PTG, których przynależność i opłacenie składek potwierdził skarbnik Oddziału, dr n.med. Grażyna Mierzwa. Powołano Komisję skrutacyjną w składzie dr. n.med. Grażyna Mierzwa oraz dr n.med. Jacek Budzyński. W trakcie zebrania zgłoszono dwóch kandydatów: dr hab. Marię Kłopocką i dr n. med. Zbigniewa Kulę. Pani doc. Kłopocka poinformowała także, że swoją kandydaturę w wyborach głosił także prof. dr hab. Maciej Świątkowski. Odbyło się głosowanie tajne, w którym poszczególni kandydaci uzyskali: Maria Kłopocka- 11 głosów, Zbigniew Kula- 8 głosów, Maciej Świątkowski- 5 głosów. Wobec możliwości zgłoszenia tylko dwóch delegatów przez Oddział Kujawsko- Pomorski PTG, reprezentantami naszego Oddziału PTG na spotkaniach Zarządu Głównego PTG i Walnym Zgromadzeniu Członków w ciągu najbliższych dwóch lat zostali wybrani: dr hab. med. Maria Kłopocka oraz dr n. med. Zbigniew Kula. W trakcie spotkania nie zgłoszono uwag do przebiegu wyborów.

Spotkanie zakończyło się drobnym poczęstunkiem przebiegającym w miłej atmosferze.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast. » koniec »»

Pozycje :: 31 - 35 z 42